Wi-Fi เปลี่ยนวิธีนับเวอร์ชันเป็นตัวเลข เข้าใจง่ายขึ้น Wi-Fi 6 มาปีหน้า

Wi-Fi เปลี่ยนวิธีนับเวอร์ชันเป็นตัวเลข เข้าใจง่ายขึ้น Wi-Fi 6 มาปีหน้า 1

ปกติการตั้งชื่อรุ่นของมาตรฐาน Wi-Fi จะใช้ตัวอักษร และไม่เรียงกัน ทำให้เข้าใจยาก เช่น 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac เป็นต้น ซึ่งการตั้งชื่อแบบนี้ใช้มาตั้งแต่ปี 1999

ทาง Wi-Fi Alliance ได้ทำการเปลี่ยนวิธีเรียกชื่อมาตรฐาน Wi-Fi ใหม่ให้เข้าใจง่ายขึ้น โดยเปลี่ยนเป็นตัวเลขแทน ดังนี้

  • Wi-Fi 1 : 802.11b
  • Wi-Fi 2 : 802.11a
  • Wi-Fi 3 : 802.11
  • Wi-Fi 4 : 802.11n
  • Wi-Fi 5 : 802.11ac 

และในอนาคตจะมีการแจ้งด้วยว่าเรากำลังเชื่อมต่อ Wi-Fi มาตรฐานไหนอยู่ สำหรับมาตรฐานใหม่ที่จะมาในอนาคต 802.11ax ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Wi-Fi 6 จะมาในปีหน้า โดยให้ความเร็วและประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิมเมื่อมีการเชื่อมต่อกันหลายอุปกรณ์

Wi-Fi เปลี่ยนวิธีนับเวอร์ชันเป็นตัวเลข เข้าใจง่ายขึ้น Wi-Fi 6 มาปีหน้า 3

ที่มา The Verge

ความเห็น