Google ชวนตามล่าหา Easter Eggs บน Google Search

Google ชวนตามล่าหา Easter Eggs บน Google Search 1

20 ปีที่ผ่านมา Google Search ได้ถูกพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ยังมีบางส่วนของ Google Search ที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ตามกาลเวลาเช่นกัน นั่นก็คือ Easter Eggs หรือลูกเล่นต่างๆ ที่ซ่อนอยู่ ซึ่งมีทั้งการล้อเล่นแบบสนุกๆ รวมถึงเกม และสาระความรู้ต่างๆ ที่น่าสนใจ ซึ่งทาง Google ได้แนะนำ Easter Egg make หากคุณอยากฟังเสียงร้องของสัตว์ชนิดต่างๆ เพียงค้นหาคำว่า “What sound does(ชื่อสัตว์) make” จะมีเสียงของสัตว์ชนิดนั้นขึ้นมาให้คุณฟัง

ความเห็น