RICOH ใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม “Global Eco Action” ประจำปี 2561

พื้นที่โฆษณา
RICOH ใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม “Global Eco Action” ประจำปี 2561 3 ฟังเนื้อหานี้
RICOH ใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม “Global Eco Action” ประจำปี 2561 5

กลุ่ม RICOH ได้จัดกิจกรรมขึ้นทุกปีในชื่อ “RICOH Global Eco Action” สำหรับกิจกรรมปี 2561 นี้เป็นการส่งเสริมให้พนักงานของกลุ่ม RICOH ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม และทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

สำหรับแคมเปญ “RICOH Global Eco Action” นี้จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2549 และมีขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ทำให้ปีนี้ครบรอบปีที่ 13 ของกิจกรรมดังกล่าว และปีนี้พิเศษกว่าเดิมที่ RICOH จัดให้มีวันแห่งการสำรวจการปฏิบัติงานให้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมตลอดทั่วทั้งกลุ่ม RICOH ในชื่อ “Common Action Day”

แคมเปญ “RICOH Global Eco Action” นี้เปิดโอกาสให้พนักงานที่มีจำนวนมากกว่า 100,000 ท่านทั่วโลกแสดงพลังร่วมกับสมาชิกในครอบครัว เพื่อนฝูง เพื่อนบ้านใกล้เคียงในชุมชน รวมถึงลูกค้าของตนในการเข้าร่วมกิจกรรมอภิปรายด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลก เพื่อเสริมสร้างความตระหนักถึงปัญหาต่างๆในสังคมให้มากกว่าที่เป็นอยู่ กลุ่ม RICOH ได้ส่งเสริมการเข้าร่วมในหลายกิจกรรมรวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นในหลายโอกาส ด้วยเจตนารมณ์ที่จะขยายขอบเขตของการสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น

สำหรับกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมครั้งใหญ่ที่ RICOH เข้าร่วมในปีนี้ ได้แก่ กิจกรรมที่ได้จัดขึ้นในชื่อ “Common Action Day” ซึ่ง RICOH ได้ถอดป้ายโลโก้เดิมออกจากทุกสำนักงานทั่วโลก
และให้พนักงานแต่งกายด้วยชุดสีเขียวมาทำงานเพื่อร่วมกันแสดงจุดยืนของเดือนแห่งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั่วโลกหรือ “RICOH Global Eco Action”

นอกจากนี้ RICOH ยังจัดงานเสวนาที่เชิญองค์กรจากภายนอกเข้าร่วมอภิปราย และพัฒนาโมเดลทางธุรกิจขึ้นใหม่ที่นำไปสู่การดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสังคมที่ไร้คาร์บอน (Zero-Carbon) อย่างแท้จริง

พื้นที่โฆษณา
พื้นที่โฆษณา
Disclosure: เนื้อหาเป็นไปตามข้อเท็จจริงและความเห็นของทีมงาน โดยอาจมีผู้สนับสนุนหรือ Affiliate link
0 ความเห็น
Inline Feedbacks
View all comments