Samsung QLED 2018 ผ่านการรับรองไร้อาการจอไหม้ โดย Connect Testlab

- Samsung QLED 2018 ผ่านการรับรองไร้อาการจอไหม้ โดย Connect Testlab

SAMSUNG QLED TV 2018 ได้รับการรับรองจากนิตยสาร Video ว่าปราศจากอาการจอไหม้ หรือ ภาพค้างหน้าจอ (burn-In) ซึ่งการทดสอบดังกล่าวจัดทำร่วมกับ Connect Testlab ห้องปฏิบัติการทดสอบชื่อดังระดับโลกในเดือนมิถุนายน 2561 ณ WEKA MEDIA PUBLISHING ประเทศเยอรมนี

SAMSUNG QLED TV 2018 ผ่านการทดสอบความทนทานต่อการใช้งานเป็นระยะเวลา 72 ชั่วโมง และได้รับการรับรองว่าปราศจากอาการจอไหม้ (burn-in) และแสงเรืองค้าง (afterglow) ซึ่งผู้ทดสอบได้ตรวจสอบอาการจอไหม้ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดภาพแช่ทิ้งไว้เป็นระยะเวลานาน อาการนี้ยังเรียกว่า
การจดจำรูป (Memory Effect) ภาพเงา (Ghosting) การจดจำภาพ (Image Retention) ภาพติดค้าง (Sticky Image) ซึ่งทำลายคุณสมบัติของการแสดงผลภาพของทีวีแสดงความเห็น

แสดงความเห็น

BACIDEA
Logo