Panasonic แจกทุนสำหรับนักศึกษา พานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต

- Panasonic แจกทุนสำหรับนักศึกษา พานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต

ข่าวดีสำหรับน้องๆ ทุนการศึกษาพานาโซนิค 2561 (Panasonic Scholarship 2018) โดยสำนักงานโครงการทุนการศึกษาพานาโซนิคในประเทศไทย เปิดรับสมัครทุน “PANASONIC FUTURE GEAR
SCHOLARSHIP” ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต เพื่อสนับสนุนน้องๆ นิสิตนักศึกษาชั้นปี 2 ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยรัฐบาลในประเทศไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7 สาขา ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Engineering), วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering), วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering), วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering), วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering), วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
(Mechatronics Engineering) และ วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering) โดยจะสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องตั้งแต่ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 จนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 3 ปี) จำนวนปีละ 10 ทุน รวมมูลค่ากว่าทุนละ 135,000 บาท นอกจากนี้นักเรียนทุนของพานาโซนิค ยังได้รับสิทธิ์สนับสนุนการเรียนภาษาต่อเนื่องทุกปี ตลอดทั้ง 3 ปีเต็ม เป็นทุนไม่มีภาระผูกพันหลังจบการศึกษา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 กันยายน 2561 สำหรับน้องๆ ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
http://csr.panasonic.co.th หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร 02-649-0888 ต่อ 755

- Panasonic แจกทุนสำหรับนักศึกษา พานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต



แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

BACIDEA
Logo