LINE เปิดตัว LINE Ads Platformให้ทุกคนสามารถซื้อโฆษณาผ่าน LINE ได้

LINE เปิดตัว LINE Ads Platformให้ทุกคนสามารถซื้อโฆษณาผ่าน LINE ได้ 1

LINE เปิดตัว“LINE Ads Platform” หรือ “LAP” เครื่องมือการตลาดแบบ self-bidding ที่ช่วยให้ธุรกิจ
นักการตลาด และ SMEสามารถโฆษณาและโปรโมทสินค้าและธุรกิจบน Timeline ของ LINE ได้สะดวกและมีประสิทธิภาพพร้อมเข้าถึงผู้ใช้LINE มากกว่า 42 ล้านคนในประเทศไทย ก่อนหน้านี้LINE เปิดให้เฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้น แต่เนื่องจากปัจจุบันความต้องการของธุรกิจ นักการตลาด และ SME มีมากขึ้น ทำให้ LINE ได้นำเครื่องมือการตลาดแบบ Self-Bidding เข้ามาใช้งานเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น โดยเริ่มจากการ Timeline เป็นเซอร์วิสแรก

เหตุผลที่เริ่มจาก Timeline เนื่องจากมียอดผู้ใช้ต่อวันเติบโตขึ้นจากปีที่แล้วถึง 20 เปอร์เซ็นต์และมียอดวิวเฉลี่ยบน Timeline มากกว่า 1,000 ล้านวิวต่อเดือน ซึ่งธุรกิจสามารถเลือกส่งแบบทั่วไป หรือส่งถึงผู้รับที่ต้องการได้ (target customer) โดยระบุตามอายุ เพศ ความน่าสนใจ สถานที่ระบบปฏิบัติการของสมาร์ทโฟนนอกจากนี้ยังสามารถ re-targeting ได้อีกด้วยโดยธุรกิจที่ทำโฆษณาจะติดระบบ LINETag ที่ช่วยให้เข้าถึงลูกค้าของธุรกิจนั้นๆได้ตรงกลุ่มมากยิ่งขึ้น

ความเห็น