พื้นที่โฆษณา A
พื้นที่โฆษณา H

กระทรวงพาณิชย์เปิดตัว BIG DATA: EMPOWERING THAI ECONOMY ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

พื้นที่โฆษณา D
พื้นที่โฆษณา E
กระทรวงพาณิชย์เปิดตัว BIG DATA: EMPOWERING THAI ECONOMY ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 2
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดวิสัยทัศน์แสดงศักยภาพการใช้ Big Data ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่การสร้างกำลังซื้อให้กับประชาชนในระดับฐานราก การสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพรายพื้นที่ให้กับประชาชนการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ผ่านการฝึกอบรมที่เหมาะสม 
กระทรวงพาณิชย์เปิดตัว BIG DATA: EMPOWERING THAI ECONOMY ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 3
ในฐานะที่กระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ดูแลในด้านเศรษฐกิจ จึงได้ปรับโครงสร้างให้ทันสมัยโดยปรับเปลี่ยนจากยุค Analog ให้เข้าสู่ยุคใหม่ด้วยการนำ Big Data มาใช้งานมากขึ้น รวมถึงการรวมข้อมูลที่กระจัดกระจายให้เป็นกลุ่มก้อนและนำมาใช้ได้จริงโดยเริ่มใช้งานแล้ว 
กระทรวงพาณิชย์เปิดตัว BIG DATA: EMPOWERING THAI ECONOMY ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 4
ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งในระยะยาว  เช่น งานมหกรรมต่างๆ ก็สามารถตรวจสอบรายละเอียดและจำนวนผู้เข้างานได้แบบ Real Time  หรือการนำสถิติข้อมูลธุรกิจของแต่ละจังหวัดมาวิเคราะห์ เพื่อหาความเหมาะสมในการทำธุรกิจแต่ละภาคส่วน โดยมีข้อมูลว่าจังหวัดไหนมีความเสี่ยงหรือโอกาสด้านธุรกิจอะไรบ้าง รวมไปถึงการเตรียมข้อมูลสำหรับเจรจาการค้าระหว่างประเทศด้วย
กระทรวงพาณิชย์เปิดตัว BIG DATA: EMPOWERING THAI ECONOMY ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 5
โดยทั้งหมดนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการนำ Big Data มายกระดับการทำงานของกระทรวงพาณิชย์ใน 3ด้าน คือ 
  1. การอำนวยความสะดวกการให้บริการประชาชน 
  2. การลดขั้นตอนกระบวนการทำงานภายในกระทรวง
  3. การตัดสินใจในการวางนโยบายและกลยุทธ์ในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าให้กับเศรษฐกิจของประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์เปิดตัว BIG DATA: EMPOWERING THAI ECONOMY ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 6
ดังจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยี Big Data เป็นตัวแปรสำคัญที่จะเปลี่ยนข้อมูลที่กระจัดกระจาย ให้เกิดเป็นข้อมูลที่มีมูลค่าเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ให้มีความถูกต้อง ชัดเจน เกิดผลสูงสุดต่อภาคส่วนประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับพื้นที่ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ
ติดตามการรีวิว ชี้เป้า เล่าเรื่อง เพิ่มเติมได้ที่
Facebook: www.facebook.com/bacidea
Twitter: www.twitter.com/bacidea
Instagram: www.instagram.com/bacidea
YouTube: www.youtube.com/bacidea
พื้นที่โฆษณา F

ความคิดเห็น

เปรียบเทียบรายการ
  • ทั้งหมด (0)
เปรียบเทียบ
0