True ตั้งวอร์รูมเฝ้าระวังเครือข่ายสื่อสารเตรียมความพร้อมรับมือพายุโซนร้อน ‘ปาบึก’ ตลอด 24 ชม.

True เปิดวอร์รูมจัดทีมเฝ้าระวังสถานการณ์พายุโซนร้อน ปาบึก ที่กำลังเคลื่อนสู่ 14 จังหวัดภาคใต้ และ 2 จังหวัดภาคกลาง ประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 3 – 7มกราคมนี้ เตรียมพร้อมรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ตรวจสอบอุปกรณ์ชุมสาย และเตรียมแหล่งพลังงานสำรองพร้อมหากเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้อง พร้อมส่งรถโมบายล์ชุมสายเคลื่อนที่เร็วจากทั่วประเทศลงประจำทุกจังหวัดเฝ้าระวัง และเพิ่มทีมวิศวกรทรูมูฟ เอช และไฟเบอร์ทรูออนไลน์เข้าประจำพื้นที่ เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง รวมถึงเตรียมการประสานงานและรายงานการให้บริการต่อ กสทช. ตามที่ กสทช. ขอความร่วมมือ

Show CommentsClose Comments

Leave a Reply