True เข้ารับการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz


ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติได้มีคำสั่งที่ 4/2562 เพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม โดยให้กสทช. ดำเนินการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz. ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตโดยพิจารณาจัดสรรคลื่นให้แก่ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz. ก่อน โดย เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ในฐานะผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz. ได้แจ้งต่อสำนักงาน กสทช. ถึงความประสงค์ในการแบ่งชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz. ดังกล่าว c]tได้ดำเนินการยื่นคำขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz. ต่อสำนักงาน กสทช. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้กำหนดราคาของการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไว้ที่ชุดละ 17,584 ล้านบาท โดยมีงวดการชำระค่าคลื่นความถี่แบ่งเป็น 10 งวดเท่าๆ กัน ชำระทุกปี โดยใบอนุญาตมีระยะเวลา 15 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต

สินค้าโฆษณา

Leave a Comment