HUAWEI ปล่อยอัปเดต EMUI 10 ตัวเต็มให้ P30 Series, Mate 20 Series, Nova 5T และ Mate 10 Pro เครื่องศูนย์ไทยแล้ว

HUAWEI ปล่อยอัปเดต EMUI 10 เวอร์ชันสมบูรณ์ให้ผู้ใช้สมาร์ทโฟนเครื่องศูนย์ไทยรุ่นต่อไปนี้

  • HUAWEI P30 Pro
  • HUAWEI P30
  • HUAWEI Nova 5T
  • HUAWEI Mate 20 Pro
  • HUAWEI Mate 20X
  • HUAWEI Mate 20
  • HUAWEI Mate 10 Pro

สำหรับผู้ที่ใช้รุ่นดังกล่าวอยู่สามารถเข้าไปเช็คอัปเดตได้ในแอป HiCare > อัปเดต

emui 10 - HUAWEI ปล่อยอัปเดต EMUI 10 ตัวเต็มให้ P30 Series, Mate 20 Series, Nova 5T และ Mate 10 Pro เครื่องศูนย์ไทยแล้ว

การอัปเดตจะถูกปล่อยเป็นรอบๆ ผู้ใช้บางท่านอาจจะยังไมไ่ด้อัปเดตในรอบนี้

Leave a Comment