HUAWEI จะจัดงาน Press conference ออนไลน์แทนในวันที่ 24 ก.พ.


HUAWEI มีแผนจะจัดงานแถลงข่าวในงาน MWC2020 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ แต่เนื่องจากงานถูกยกเลิกไปเสียก่อน ทาง HUAWEI จึงได้แถลงเปลี่ยนแปลงกำหนดการจดงานแถลงข่าวผ่านทางออนไลน์แทนในวันที่ 24 กุมภาพันธ์

สินค้าโฆษณา

Leave a Comment