HUAWEI Mate X คว้าใบรับรองคุณสมบัติ 5G CE ใบแรกของโลกจาก TÜV Rheinland

HUAWEI Mate X คว้าใบรับรองคุณสมบัติ 5G CE ใบแรกของโลกจาก TÜV Rheinland องค์กรอิสระด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมหลากประเภทซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

HUAWEI Mate X ได้รับใบรับรองคุณสมบัติ 5G CE ซึ่งผ่านการรับรองทั้งด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่กระบวนการออกแบบจนถึงการพัฒนาทางเทคนิค โดย HUAWEI Mate X มีค่าคลื่นความถี่วิทยุและค่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ปลอดภัย มีระบบความปลอดภัย และค่า SAR ไม่เกินค่าที่กำหนดไว้ตามกระบวนการรับรองผลิตภัณฑ์ของสหภาพยุโรป

- HUAWEI Mate X คว้าใบรับรองคุณสมบัติ 5G CE ใบแรกของโลกจาก TÜV Rheinland


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

BACIDEA
Logo