Samsung รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ 2 ปีต่อเนื่อง

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเสมาคุณูปการ ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากการดำเนินโครงการความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Samsung Dual Vocational Education – Samsung DVE) ร่วมพัฒนาทักษะวิชาชีพให้แก่นักศึกษาอาชีวะ สร้างงาน สร้างอาชีพ พร้อมส่งแรงงานคุณภาพเข้าสู่ตลาดแล้วกว่า 100 คน  หนึ่งในกลยุทธ์ยกระดับ ‘Samsung Service’ เสริมศักยภาพและขีดความสามารถการให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

สำหรับปีการศึกษา 2562 ซัมซุงได้ร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ดำเนินโครงการความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อฝึกทักษะวิชาชีพให้แก่นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ในศูนย์บริการซัมซุงทั่วประเทศ เป็นระยะเวลา 2 ปี ในสาขา ช่างเทคนิคสาขาระบบเครื่องทำความเย็น ช่างเทคนิคสาขาเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิทัล และช่างเทคนิคสาขาโทรศัพท์มือถือ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักศึกษาอาชีวะให้เป็นฝีมือชนที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากของตลาดแรงงานไทยและอาเซียน

ความเห็น