TrueMove H คว้ารางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562

พื้นที่โฆษณา

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ได้รับการประกาศชื่อคว้ารางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562 (Thailand Quality Award 2019) จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยนับเป็นครั้งแรกในรอบ 8 ปี ที่มี 2 องค์กรไทยสามารถผ่านเกณฑ์การตัดสินอย่างเข้มข้น จนได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ โดย TrueMove H เป็นองค์กรด้านการสื่อสารโทรคมนาคมไทยเพียงรายเดียวในไทยที่สามารถพิชิตรางวัลดังกล่าว

TrueMove H คว้ารางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562 1

Disclosure: เนื้อหานี้อาจได้รับการสนับสนุนหรือเป็นส่วนหนึ่งของการโฆษณา โดยข้อมูลเป็นไปตามข้อเท็จจริงและความเห็นของทีมงาน

พื้นที่โฆษณา