รพ.ราชิวิถีเปิดแบบประเมินความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 ออนไลน์ ลดการมารพ. โดยไม่จำเป็น

พื้นที่โฆษณา

โรงพยาบาลจัดทำ แบบประเมินความเสี่ยงก่อนมาโรงพยาบาลต่อการติดเชื้อ ให้ประชาชนได้เข้าไปทดสอบว่าอาการที่เราเป็นอยู่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 แค่ไหน เพื่อลดการมาโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็นและกลายเป็นการเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากขึ้น โดยสามารถเข้าไปทำได้ที่ http://rajavithi.emergencymed.net/test/th_index.php แบบสอบถามมีให้เลือกทั้งภาษาไทย, จีน, อังกฤษ และ ญี่ปุ่น

Disclosure: เนื้อหานี้อาจได้รับการสนับสนุนหรือเป็นส่วนหนึ่งของการโฆษณา โดยข้อมูลเป็นไปตามข้อเท็จจริงและความเห็นของทีมงาน

พื้นที่โฆษณา