Xiaomi อาจจะใช้ชื่อ MIX ไม่ได้อีกต่อไป

Xiaomi อาจจะต้องจบซีรีส์ MIX ไว้เพียง Mi MIX 3 และเปลี่ยนไปใช้ชื่ออื่นแทน เมื่อศาลปักกิ่งตัดสินว่าชื่อ MIX ได้ไปละเมิดเครื่องหมายการค้าของอีกบริษํทที่จดเครื่องหมายการค้าไว้ตั้งแต่ปี 2014 (Xiaomi จดในปี 2016)

Xiaomi อาจจะใช้ชื่อ MIX ไม่ได้อีกต่อไป 3

จากคำตัดสิน Xiaomi จะไม่สามารถใช้ชื่อ MIX กับสินค้าตนเองในอนาคตได้อีก อย่างไรก็ตาม มีโอกาสที่ Xiaomi จะทำการตกลงกับอีกบริษัทเพื่อใช้งานชื่อ MIX ต่อไป

Xiaomi อาจจะใช้ชื่อ MIX ไม่ได้อีกต่อไป 5