กระทรวงพาณิชย์เปิดตัว BIG DATA: EMPOWERING THAI ECONOMY ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

- กระทรวงพาณิชย์เปิดตัว BIG DATA: EMPOWERING THAI ECONOMY ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดวิสัยทัศน์แสดงศักยภาพการใช้ Big Data ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่การสร้างกำลังซื้อให้กับประชาชนในระดับฐานราก การสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพรายพื้นที่ให้กับประชาชนการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ผ่านการฝึกอบรมที่เหมาะสม 
- กระทรวงพาณิชย์เปิดตัว BIG DATA: EMPOWERING THAI ECONOMY ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
ในฐานะที่กระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ดูแลในด้านเศรษฐกิจ จึงได้ปรับโครงสร้างให้ทันสมัยโดยปรับเปลี่ยนจากยุค Analog ให้เข้าสู่ยุคใหม่ด้วยการนำ Big Data มาใช้งานมากขึ้น รวมถึงการรวมข้อมูลที่กระจัดกระจายให้เป็นกลุ่มก้อนและนำมาใช้ได้จริงโดยเริ่มใช้งานแล้ว 
- กระทรวงพาณิชย์เปิดตัว BIG DATA: EMPOWERING THAI ECONOMY ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งในระยะยาว  เช่น งานมหกรรมต่างๆ ก็สามารถตรวจสอบรายละเอียดและจำนวนผู้เข้างานได้แบบ Real Time  หรือการนำสถิติข้อมูลธุรกิจของแต่ละจังหวัดมาวิเคราะห์ เพื่อหาความเหมาะสมในการทำธุรกิจแต่ละภาคส่วน โดยมีข้อมูลว่าจังหวัดไหนมีความเสี่ยงหรือโอกาสด้านธุรกิจอะไรบ้าง รวมไปถึงการเตรียมข้อมูลสำหรับเจรจาการค้าระหว่างประเทศด้วย
- กระทรวงพาณิชย์เปิดตัว BIG DATA: EMPOWERING THAI ECONOMY ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
โดยทั้งหมดนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการนำ Big Data มายกระดับการทำงานของกระทรวงพาณิชย์ใน 3ด้าน คือ 
  1. การอำนวยความสะดวกการให้บริการประชาชน 
  2. การลดขั้นตอนกระบวนการทำงานภายในกระทรวง
  3. การตัดสินใจในการวางนโยบายและกลยุทธ์ในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าให้กับเศรษฐกิจของประเทศ 
- กระทรวงพาณิชย์เปิดตัว BIG DATA: EMPOWERING THAI ECONOMY ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
ดังจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยี Big Data เป็นตัวแปรสำคัญที่จะเปลี่ยนข้อมูลที่กระจัดกระจาย ให้เกิดเป็นข้อมูลที่มีมูลค่าเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ให้มีความถูกต้อง ชัดเจน เกิดผลสูงสุดต่อภาคส่วนประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับพื้นที่ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

BACIDEA
Logo